BMK lover og regler

Lover og regler

Lov for Bærum Motorklubb stiftet 12.02.1988
Vedtatt på årsmøte den 17.02.1999, med av 16.02.2000 og senest 18.02.2003.
Godkjent av idrettsstyret den 18.03.1999

§ 1 Formål

A) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
B) Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.
C) Gjennom konkurranser, sammenkomster og opplæring å høyne interessen for motorsport.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Klubben er medlem i Norges Idrettsforbund gjennom Akershus idrettskrets.
Klubben er medlem av Norges Motorsportforbund
Klubben hører hjemme i Bærum kommune, og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde klubbens og overordnede idretts myndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt klubbens lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.
Medlemskap i klubben er f0rst gyldig og regnes fra den dag f0rste kontingent er betalt.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde klubben kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§ 5 Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et ar, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet

For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIF’s inhabilitetsregler, jfr. NIF’s lov § 2-7.

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIF’s lov kapittel 11 (NIF’s Straffebestemmelser).

§ 9 Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert ar innen midten av mars måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte tit medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til a være tilstede.
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimums deltakelse. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever del. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke a være medlem av klubben.

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses for ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses for ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved et valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøre valget ved loddtrekning. Leder, nestleder, kasserer, 1 styremedlem og revisorer velges for 2 år av gangen. Det ene året velges leder, styremedlem og revisor. Påfølgende år velges nestleder og kasserer. Om en av de valgte trekker seg fra vervet før perioden er ute, skal erstatter velges for den perioden som gjenstår til ordinært valg.

Kjønnsfordeling:

Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styrer, råd og utvalg bør det være kandidater/representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen skal helst være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn.
Dette gjelder ikke i rad og utvalg som består av 3 eller færre medlemmer.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle klubbens årsmelding, herunder også eventuelle gruppers årsmeldinger.
2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. Herunder også regnskap for eventuelle grupper.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent og eventuelle tilleggsavgifter.
5. Vedta klubbens budsjett, herunder også budsjett for eventuelle grupper.
6. Bestemme klubbens organisasjon (jfr. § 15).
7. Velge:
a) Leder, nestleder, kasserer og 1 styremedlem.
b) Utdanningskontakt.
c) 2 revisorer.
d) Representanter til idretts rådsmøter i kommunen.
e) Representanter til NMF’s ting og Sportsmøter.
f) Valgkomité bestående av 3 eller 5 medlemmer etter årsmøtets vedtak.
8. Godkjenne de valgte gruppestyrer.

§ 13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idretts myndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 Styret

Klubben ledes av et styre som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, kasserer og 1 styremedlem, alle valgt på klubbens årsmøte, samt lederen i hver av de grupper klubben har opprettet.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idretts myndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere klubben utad.
Styret kan bestemme andre oppgaver i tillegg.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig eller når et flertall av klubbens medlemmer forlanger det.

Styrets arbeid:

Lederen har den daglige ledelse av klubben. Hun/han skal lede styrets forhandlinger og klubbens møter, hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for idrettskrets og forbund blir meldt. Lederen må sammen med kassereren sende inn oppgaver over klubbens medlemmer pr. 1. januar til Norges Idrettsforbund via idrettskretsen.

Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær.

Kassereren plikter a sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser (jfr. heftet «Idrettens kontoplan»), og sørge for at regnskapet føre i samsvar med disse. Klubbens midler settes i bank eller anbringes på annen forsvarlig mate, og kan ikke tas ut uten fungerende leders og kasserers underskrifter. Styret bestemmer hvor start beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. Underkasserere kan velges hvis det er behov for det.

Revisorenes arbeid:

Revisorene skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser (jfr. heftet «Idrettens kontoplan»).

§ 15 Grupper/avdelinger

Har klubbens årsmøte gjort vedtak om a opprette grupper, skal hver gruppe ledes av et styre på minst 3 medlemmer etter gruppeårsmøtets vedtak: leder, sekretær og materialforvalter. Gruppestyret velges av gruppens årsmøte, og skal godkjennes av klubbens årsmøte. For årsmøtet, som skal avholdes før klubbens årsmøte, gjelder bestemmelsene i § 12 sa langt de passer. Gruppens leder er medlem av klubbens styre, med et annet medlem av gruppestyret som personlig varamann. Klubbens kasserer tiltrer gruppestyret ved arrangement av økonomisk betydning.

For gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse. Gruppens årsmøte kan vedta tillegg kontingent til særformål innen gruppen. Disse midler disponeres av gruppestyret.

Gruppestyret skal behandle faglige saker som gjelder gruppens idretts-/sportsgren. Det skal gjøres framlegg for klubbens styre om stevner, og skal stå for det tekniske arrangementet. I idrettstekniske/ sportstekniske saker som bare vedrører gruppen handler gruppen selvstendig. Gruppestyret skal sørge for a fa tram gruppens medlemmer til stevner, og hvis det er nødvendig, fungere som uttakingskomité og sende rapporter til klubbens styre. Gruppestyret legger for årsmøtet tram idrettslig melding om gruppens virksomhet, deltakelse og plassering i stevner m.v.

§ 16 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter a ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall / av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
§ 17 kan ikke endres.
§ 17 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben, tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret. Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

Bærum Motorklubb
Postboks 26
1309 Rud